طراحی و اجرای سالن های همایش، اجلاس، سینما و مراکز مانیتورینگ